วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีขอเสนอแนะแนวทางสำหรับโรงเรียนในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้โรงเรียนได้วางแผนบริหารจัดการหลักสูตร โดยกำหนดแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปแบบที่สนับสนุนการดำเนินงานหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้
           1.การส่งเสริมสนับสนุน
                1. 1 สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อให้เห็นความสำคัญความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
                1.2  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี และการนำสู่หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
        2.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
                2.1  ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
                   2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาให้มีหน้าที่จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา และ
                  2.1.2 คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีหน้าที่จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                  2.1.3 คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้มีหน้าที่ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียน
                  2.1.4  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มีหน้าที่ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                  2.1.5  คณะกรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีหน้าที่ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                (หากโรงเรียนมีครูจำนวนน้อย และตั้งคณะกรรมการชุดเดียว ก็ต้องระบุหน้าที่ให้ชัดเจน ตั้งแต่
ข้อ2.1.1 -2.1.5)
              2.2  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ  ได้แก่
                      ส่ว นนำ (ความนำ วิสัยทัศน์  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
                            โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
                        - โครงสร้างเวลาเรียน
                        -  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
                        -   ระบุรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
                      คำอธิบายรายวิชา(รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม)
                     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                     เกณฑ์การจบการศึกษา                                                                                                                                                            
              2.3  ตรวจสอบความถูกต้อง (ตามแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาที่แนบมานี้)
              2.4  นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
        3. การกำกับดูแลคุณภาพ
             3.1การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
             3.2 การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
             3.3 การวิจัยและติดตามการบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น